Інститут управлінського консультування

Положення про ІУК, цілі та напрями діяльності

Положення про Інститут управлінського консультування

Метою діяльності Інституту є проведення наукових досліджень та розробок у сфері управлінського консультування, виконання дослідницьких, навчальних і консалтингових проектів, створення і застосування нових інструментів та сучасних управлінських технологій, пошук сучасних форм консалтингової підтримки розвитку економічних систем та забезпечення на цій основі умов поглибленої фахової підготовки магістрів, що має сприяти конкурентоспроможності університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку економічної науки та освіти

Напрями діяльності Інституту

1. Основні напрями наукової діяльності Інституту

1.1. Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень сфери управлінського консультування (менеджмент-консалтингу) як професійної, підприємницької та науково-дослідницької діяльності фахівців з економіки та управління.

1.2. Проведення комплексних досліджень з метою виявлення стану, світових і регіональних тенденцій ринку менеджмент-консалтингу, а також  перспектив розвитку у сфері консалтингової діяльності в економіці Україні.

1.3. Здійснення науково-практичних досліджень у сфері інституціональних засад розвитку управлінського консультування, формування заходів і рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази консалтингової діяльності в економіці та управлінні, участі у формуванні ефективного механізму державної підтримки розвитку управлінського консультування в Україні.

1.4. Комплексне наукове обґрунтування напрямів професіоналізації сфери управлінського консультування в Україні, формування професійних стандартів діяльності консультантів з управління, розробка  професійних компетенцій, навчальних програм з підготовки та програм сертифікації фахівців у сфері менеджмент-консалтингу. 

1.5. Здійснення науково-практичних досліджень у сфері генерування і поширення нових знань у сфері економіки та управління підприємством, створення та застосування сучасних управлінських технологій та інструментів, що забезпечують розвиток сучасних підприємств.

1.6. Здійснення науково-дослідних розробок у сфері діагностування і виявлення проблематики розвитку підприємств у постіндустріальній економіці, чинників впливу на вибір  напрямів розвитку підприємств різних бізнес-профілів, масштабів і галузевої приналежності з метою створення консалтингових продуктів, що забезпечують стратегічний розвиток підприємства.

1.7. Розроблення і впровадження методології та інструментарію консалтингової підтримки розвитку економічних систем,напрямів та механізмів трансферту управлінських знань і технологій задля  забезпечення стратегічних змін на підприємстві. 

1.8.  Дослідження, розроблення та впровадження нових форм партнерства академічних закладів, консалтингових фірм та підприємств у процесі проведення фундаментальних та емпіричних досліджень розвитку управлінських технологій.

1.9. Дослідження світових, регіональних і галузевих тенденцій, зміни умов конкурентного середовища та чинників впливу на стратегічний розвиток  вітчизняних підприємств.

1.10. Оцінка характеру, перспектив розвитку, методів сприяння становленню та розвитку управлінського консультуваннядля забезпечення розвитку вітчизняних підприємств шляхом генерування нових знань у сфері економічних та управлінських технологій,  формування інформаційного простору поширення консалтингових продуктів.

2. Основні напрями науково-освітньої діяльності Інституту

2.1. Використання результатів наукової діяльності Інституту при підготовці фахівців у галузі знань «Економіка і підприємництво», залучення студентів, аспірантів та викладачів Університету до проведення дослідницьких і консалтингових проектів.

2.2. Сприяння у поглибленні взаємозв'язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом активного використання наукових і методичних розробок співробітників Інституту в науково-педагогічній діяльності викладачів Університету.

2.3. Забезпечення участі студентів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів під керівництвом співробітників Інституту в наукових дослідженнях, що здійснюватимуться в Інституті.

2.4. Створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема, забезпечення участі студентів у роботі наукових гуртків з менеджмент-консалтингу; проведення наукових студентських конференцій; організація та проведення наукових заходів для студентів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт, бізнес-турнірів тощо).

2.5. Створення навчально-методичного інструментарію задоволення пізнавальних інтересів і уподобань студентів; вивчення та впровадження в навчальний процес інновацій та новітніх технологій.

2.5. Участь у розробленні навчальних програм за новими навчальними дисциплінами (науками), вдосконаленні чинних програм навчальних дисциплін (наук) за напрямом діяльності Інституту, у тому числі з дистанційного навчання та програм відкритої освіти.

2.6. Використання можливостей Всеукраїнської професійної асоціації консультантів з управління (IMC-Ukraine), Міжнародної Ради інститутів управлінського консультування (International Council of Management Consulting Institutes) для проведення спільних дослідницьких та маркетингових проектів, організації навчальних заходів, поглиблення професійної підготовки магістрів з економіки підприємства і менеджменту з метою їх подальшої професійної  сертифікації для проведення досліджень й створення науково-навчальних центрів.

2.7. Розроблення та запровадження нових інноваційних освітніх продуктів (вебінарів, відео-курсів, ділових ігор, бізнес-симуляцій тощо) з метою надання відповідних послуг студентам, аспірантам, слухачам центру магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету, установам з підготовки та перепідготовки кадрів, закладам підвищення кваліфікації, а також іншим стороннім організаціям.

2.9. Участь в організації стажування студентів, аспірантів і молодих учених у провідних консалтингових фірмах, університетах і наукових центрах України та світу.

2.8. Проведення інших науково-освітніх заходів у напрямах досягнення мети діяльності Інституту в межах чинного законодавства України.

3. Основні напрями науково-організаційної діяльності Інституту

3.1. Координація та співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для вирішення комплексних наукових проблем, що стосуються управлінського консультування розвитку економічних систем мезо- та мікрорівнів.

3.2. Проведення досліджень і розробок спільно з іншими установами як в Україні, так і за її межами на підставі договорів. 

3.3. Залучення коштів вітчизняних, зарубіжних і міжнародних фондів для виконання досліджень і розробок, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення сучасними інформаційними  обладнанням тощо.

3.3. Надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги центральним, регіональним і місцевим органам влади, інститутам, установам і організаціям, іншим юридичним і фізичним особам з питань розроблення та впровадження інформаційних систем в економіці на підґрунті використання положень Національної програми інформатизації.

3.4. Здійснення дослідних і проектних робіт за напрямами, визначеними державними установами, виконання консалтингових проектів для державних, комунальних і комерційних організацій, вітчизняних підприємств.

3.5. Організація та проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, круглих столів, у тому числі й міжнародних, за напрямами діяльності Інституту.

3.6. Розвиток напрямів наукових досліджень з управлінського консультування, управлінських технологій, стратегічного розвитку економічних систем.

3.7. Здійснення взаємного обміну досвідом науковців і фахівців з наукових та інших організацій і установ України та зарубіжних країн, організація відрядження працівників Інституту за кордон та приймання у себе іноземних фахівців.

3.8. Здійснення  підготовки до видання колективних та індивідуальних монографій, підручників, навчальних посібників, інших наукових робіт за проблематикою Інституту.

3.9. Проведення наукових експертиз, інформаційної, консультаційної роботи, ведення авторського нагляду за використанням розробок Інституту та надання інших послуг за проблематикою Інституту.

Остання редакція: 13.01.23